Diwrnod ym mywyd Curadur Archaeolegol

Cyhoeddwyd y blog hwn ar ran Adam Gwilt, Prif Guradur Archaeoleg Cynhanes, Amgueddfa Cymru.

Cyfarchion ar Ddiwrnod Archaeoleg!

Fy enw i yw Adam Gwilt ac rwy’n archaeolegydd a churadur. Mae fy swyddfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ac rwy’n gweithio ar draws ein safleoedd eraill hefyd. Fi sy’n gyfrifol am ofalu a datblygu ein casgliadau Neolithig, Oes Efydd ac Oes Haearn yn Amgueddfa Cymru, ar ran pobl Cymru a thu hwnt. Astudiais Archaeoleg ym Mhrifysgol Durham, gan ennill profiad gwaith maes a diddordeb mewn ymchwilio i ddiwylliant materol, cyn cael y swydd hon.

Fi yn gweithio ar gelc Oes Efydd

Mae diwrnod arferol yn y gwaith yn amrywio’n fawr, gyda phob math o ddyletswyddau yn ogystal â gwneud yn siŵr bod eraill o fy nghwmpas yn gallu gwneud eu gwaith. Ymysg fy swyddogaethau mae tasgau ac ymchwil yn ymwneud â’r casgliadau; delio ag ymholiadau ymchwil a’r cyhoedd; datblygu projectau partneriaeth; delio â’r cyfryngau ar bynciau archaeolegol; ymgysylltu â grwpiau cymunedol; cefnogi projectau addysg a’r Cynllun Henebion Cludadwy yng Nghymru.

Rhaid cofnodi’r gwrthrychau yn fanwl

Un o’r pethau gorau am fy swydd yw cael gweithio ar ddarganfyddiadau trysor newydd yng Nghymru. Byddaf yn ysgrifennu adroddiadau i’r crwner ar ddarganfyddiadau trysor cynhanesyddol, gan gydweithio i sicrhau bod y broses adrodd yn rhedeg yn rhwydd yng Nghymru. Ar hyn o bryd, rwy’n creu adroddiad ar gelc o arfau o ddiwedd yr Oes Efydd, a ddarganfuwyd yn ddiweddar yn Sir Fynwy. Yn ffodus, roedd modd i ni wneud ychydig o waith cloddio archaeolegol ar y safle, i greu darlun llawnach a chael gwell syniad pam fod y celc wedi’i gladdu bron i 3,000 o flynyddoedd yn ôl.

Ymysg fy nyletswyddau eraill, rwy’n gyd-reolwr ar broject Hel Trysor; Hel Straeon, sy’n cael ei ariannu gan raglen Collecting Cultures Cronfa Dreftadaeth y Loteri; yn gydawdur ar gyhoeddiad ynglŷn â’n gwaith cloddio cymunedol ar safle Oes Haearn Llan-faes, Bro Morgannwg; ac rwy’n cyfrannu arbenigedd ar ddau broject ailddatblygu mawr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion.